This website uses cookies

A webhely cookie-k segítségével elemzi a forgalmat. A webhely használatával elfogadja a cookie-k használatát.
Statisztikák készítése céljából a felhasználási adatokhoz a Google is hozzáférhet.

Polgármesteri Köszöntő

Tisztelettel köszöntöm Önt Püspökmolnári község honlapján! Oldalainkon hasznos információkat találhatnak községünk múltjáról és jelenéről, intézményeinkről, vállalkozóinkról. A fotókat nézegetve megízlelhetik községünk hangulatát. Az Elérhetőség menüpont alatt felvehetik velünk a kapcsolatot, és megoszthatják velünk észrevételeiket, gondolataikat. Fogadják a bemutatkozó oldalakat a tájékoztatás első lépéseként, bízva abban, hogy hamarosan személyesen is találkozhatunk Püspökmolnáriban! Viszontlátásra! Rodler Csaba polgármester

Menetrendek

gysev logo
vasivolan

Névnap

2019. június 18. kedd
Arnold, Levente
04:49 20:54

Tomorrow will be
Gyárfás
name-day

Csatorna beruházás

bannerpuspok

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2002. (XII.13.) számú rendelete
az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról
a módosított 5/2008. (III.28.) rendelettel egységes szerkezetben

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló  többször módosított 1990. Évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében biztosított jogkörében, figyelemmel a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló  1997. Évi CXL. Törvény  (továbbiakban: Tv.) 77. §-ában foglaltakra a helyi közművelődési tevékenység érdekében az alábbi rendeletet alkotja:

I. fejezet

A rendeletben foglaltakat Püspökmolnári község közigazgatási területén kell alkalmazni.

1.§.
A rendelet célja

(1)A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenység támogatása közcél. Ehhez a  feltételek biztosítása alapvetően az állami feladatokon túl önkormányzati feladat.

(2)A rendelet célja, hogy mindenki:

-Megismerhesse a kulturális örökség javait, feltárja, megóvja és közkinccsé tegye,

-Igénybe vegye Püspökmolnári községben lévő közművelődési intézmények szolgáltatásait,

-Gyarapítsa műveltségét, kulturális jogai érvényesítése céljából közösséget hozzon létre,

-Művelődési céljai megvalósításához közművelődési közösségi színteret (művelődési ház, könyvtár) hozzon létre, szervező, szervezeti és tartalmi segítséget kapjon,

-Tájékozódjon a kulturális intézmények programjairól,

-A közművelődési intézmények és tevékenységek feladat- és feladatrendszerét továbbfejlessze, a jövőképet alakíthassa.

2.§.

A művelődési jogok minden polgárt megilletnek nem, kor, vallás politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi hovatartozás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti megkülönböztetés nélkül.

3. §.

A képviselő-testület által fenntartott közösségi színtér (művelődési ház, könyvtár) nem, kor, vallás, felekezet, politikai, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyon, születési különbségtételtől függetlenül működik.

4.§.

A képviselő-testület az intézményi és szakmai önállóság tiszteletben tartásával támaszkodni kíván a községben lévő

-Civilszervezetekre

-Szerveződésekre

-Gazdasági vállalkozásokra

Valamint mindazon egyéni és közösségi kezdeményezésre és feladatvállalásra, amely a kulturális életet gazdagítja.

5.§.

A képviselő-testület anyagi lehetőségei függvényében, éves költségvetésében gondoskodik a saját fenntartású közösségi színtér – művelődési ház, könyvtár – fenntartásáról, működtetéséről és szakmai szolgáltatásainak folyamatos fejlesztéséről, hogy az 1. §. (2) bekezdésében meghatározott  célok minél szélesebb körben valósuljanak meg.

II. fejezet
A rendelet hatálya

6.§.

A rendelet hatálya kiterjed:

A helyi közművelődési tevékenység megvalósításában részt vevő, a községben lakó állampolgárokra,

A művelődési házra és könyvtárra, közösségi színterekre és azok fenntartóira, alkalmazottaira, illetve működtetőire,

A rendelet által szabályozott, közművelődési megállapodás vagy más úton támogatott intézményekre, szervezetekre, vállalkozásokra, azok fenntartóira és működtetőire, a képviselő-testületre és szerveire, a jegyzőségre.

III. fejezet
Közművelődési feladatok

7.§.

(1)A Tv. 76. §. (1) bekezdése alapján az önkormányzat kötelező feladata a közművelődési tevékenység támogatása.

(2)Az (1) bekezdésben meghatározott feladat teljesítése érdekében kötelező közművelődési feladatként az alábbiakat határozza meg a képviselő-testület:

-Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek segítése,

-Hátrányos helyzetű rétegek kulturális elesettségének mérséklése,

-A gyermekek és fiatalok művelődési, művészeti és közösségi életének segítése,

-A település környezeti, szellemi, művészeti életének, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi közművelődési szokások gondozása, gazdagítása,

-A környezetkultúra javítása, az esztétikai kultúra fejlesztése,

-Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra megismertetése,

-A kegyeleti kultúra, az ünnepek kultúrájának gondozása,

-Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődési közösségek tevékenységének támogatása, különös tekintettel a kiemelkedő értéket produkáló művészeti és szellemi alkotóközösségek tevékenységére.

-A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása.

-Falunap hagyományának fenntartása.

IV. fejezet
A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti kerete

8.§.

(1)A 7. §. (2) bekezdésében meghatározott feladatok ellátását elsősorban a művelődési ház, a könyvtár, a művelődési házban létrehozott, közösségi színtereken belül kell megoldani.

(2)Az önkormányzat egyes közművelődési feladatainak ellátásába bevonhatja az önkormányzat nem közművelődési alapfeladatú intézményeit, szervezeteit.

(3)Az (1) bekezdésben megjelölt intézményeknek és szervezeteknek a közművelődési feladatellátásba való bevonása, az önkormányzat által fenntartott művelődési ház és könyvtár, a közösségi színterek által el nem látott feladatok teljesítése érdekében történhet.

(4)Az önkormányzat a Tv. 79. §-ában foglalt feltételekkel a közművelődési feladat ellátására közművelődési megállapodást köthet.

(5)A létesítmények alkalomszerűen bérbe, használatba adhatók. A nyitva-, illetve a zárva tartásukat az éves munkatervük tartalmazza.

V. fejezet

9.§.

A közművelődési feladatok ellátásának módja

(1) x A közművelődési feladatok ellátása a Prinz Gyula Általános Művelődési Központ intézményegységében történik.

(2) A művelődési ház és könyvtár elsősorban a 7. §. (2) bekezdésében foglalt feladatokat látja el.

(3)A művelődési ház keretén belül, a közművelődési feladatok ellátása érdekében ifjúsági klub működik.

(4)A könyvtár a vasvári Városi könyvtár ellátó rendszerének tagja.

(5)x

-----------------------------------------------------------

Módosította, hatályon kívül helyezte:  5/2008. (III.28.) rendelet

VI. fejezet
A feladat ellátásának finanszírozása, keretei, formái

10.§.

(1)Az önkormányzat az éves költségvetésében biztosít pénzügyi fedezetet a jelen rendeletben meghatározott feladatok megvalósítására, a művelődési ház, könyvtár, közösségi színterek fenntartásához, a személyi és tárgyi feltételek biztosításához.

(2)A művelődési ház és a könyvtár szakmailag önálló, gazdálkodási feladatait az önkormányzattal összevonva, az önkormányzat szakfeladataként a Polgármesteri Hivatal látja el.

(3)Az egyes feladatokhoz a teljes fedezetet a pályázatok benyújtásával, szponzori támogatással lehet növelni.

VII. fejezet
A feladatok ellátásának szakember feltételei

11. §.

(1)Az ifjúsági klub, a könyvtár megbízási szerződés keretében foglalkoztatott szakemberekkel működik. A létszámot és a megbízási díj összegét az önkormányzat éves költségvetése tartalmazza.

(2)Jelen §-ban foglaltakon túl a képviselő-testület számít olyan megfelelő végzettséggel és képzettséggel rendelkező személyek közreműködésére, akik a tervezett feladatok megvalósításához segítséget tudnak nyújtani.

(3)A képviselő-testület két évente, egy alkalommal értékeli a közművelődési feladatok ellátását.

VIII. fejezet

12. §.

Záró rendelkezések

(1)Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2)Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Püspökmolnári, 2002. December 4.

Varga Lajos          Kissné Mátyás Éva
Polgármester          jegyző

Pályázati tájékoztatóakad mentes

Püspökmolnári Időjárása

Pontos Idő