This website uses cookies

A webhely cookie-k segítségével elemzi a forgalmat. A webhely használatával elfogadja a cookie-k használatát.
Statisztikák készítése céljából a felhasználási adatokhoz a Google is hozzáférhet.

Polgármesteri Köszöntő

Tisztelettel köszöntöm Önt Püspökmolnári község honlapján!

Oldalainkon hasznos információkat találhatnak községünk múltjáról és jelenéről, intézményeinkről, vállalkozóinkról.

A fotókat nézegetve megízlelhetik községünk hangulatát.

Az Elérhetőség menüpont alatt felvehetik velünk a kapcsolatot, és megoszthatják velünk észrevételeiket, gondolataikat.

Fogadják a bemutatkozó oldalakat a tájékoztatás első lépéseként, bízva abban, hogy hamarosan személyesen is találkozhatunk Püspökmolnáriban!

Viszontlátásra!

Rodler Csaba polgármester

Menetrendek

gysev logo
vasivolan

Névnap

2020. július 6. hétfő
Csaba
04:58 20:53

Tomorrow will be
Appolónia, Apolka
name-day

Csatorna beruházás

bannerpuspok

Püspökmolnári Község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2016. (V. 18..) önkormányzati rendelete

                                    a közösségi együttélés alapvető szabályairól és

                                       azok megszegésének jogkövetkezményeiről

 

Püspökmolnári Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.Általános szabályok

1.§ (1) E rendeletet kell alkalmazni azon természetes személyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, vagy amelyek Püspökmolnári község közigazgatási területén belül az e rendeletben meghatározott, közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartások valamelyikét elkövetik.

(2)A közösségi együttélés alapvető szabályai azok a szabályok, amelyeket-e rendelet annak minősít.

(3)E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás az a magatartás, amely bűncselekménynek vagy szabálysértésnek nem minősül, de Püspökmolnári Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) által meghatározott közösségi együttélés szabályaival ellentétes.

(4)A rendelet azon magatartási szabályok megsértése esetén nem alkalmazható, amelyeket magasabb szintű jogszabály bűncselekménynek vagy szabálysértésnek minősít, vagy más módon szankcionál.

(5)E rendelet alapján a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás miatt induló eljárás lefolytatása tekintetében a képviselő-testület a hatáskör gyakorlását a jegyzőre ruházza.

2.A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartások elkövetőjével szemben alkalmazható hátrányos jogkövetkezmények

2.§ (1) Az e rendeltben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás elkövetőjével szemben százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

(2)Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) Közigazgatási bírság kiszabására vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

(3)A közigazgatási bírságot átutalási postautalványon Püspökmolnári Község Önkormányzata 11500092-11069351 pénzforgalmi számlájára kell befizetni.

(4)A bírság behajtásával kapcsolatos végrehajtási eljárásra a Ket. szabályait kell megfelelően alkalmazni.

(5)Az eljárási képességgel nem rendelkező személy esetén a Ket. 15. § (7) bekezdése alapján kell eljárni.

3.A közösségi együttélés alapvető szabályai

3.§ (1)  Az ingatlan tulajdonos, kezelő, használó, köteles gondoskodni

a) a járda és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről,

b) a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II.21.) ÉVM-EÜM együttes rendelet 6. § (1), (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak betartásáról,

c) az ingatlan előtti zöldsáv és az árok úttestig terjedő teljes területének kaszálásáról, gyommentesítéséről,

d) a telek tisztántartásáról, gyommentesítéséről és kaszálásáról,

e) az ingatlan előtti járdaszakasz hó-eltakarításáról és síkosság mentesítésről.

Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet 2016. június 1-jén lép hatályba.

Püspökmolnári, 2016. április 25.

             Rodler Csaba                                                                   Kissné Mátyás Éva

              polgármester                                                                                jegyző

ZÁRADÉK:

A rendelet kihirdetve: 2016. május 18..

                                                           jegyző