This website uses cookies

A webhely cookie-k segítségével elemzi a forgalmat. A webhely használatával elfogadja a cookie-k használatát.
Statisztikák készítése céljából a felhasználási adatokhoz a Google is hozzáférhet.

Polgármesteri Köszöntő

Tisztelettel köszöntöm Önt Püspökmolnári község honlapján!

Oldalainkon hasznos információkat találhatnak községünk múltjáról és jelenéről, intézményeinkről, vállalkozóinkról.

A fotókat nézegetve megízlelhetik községünk hangulatát.

Az Elérhetőség menüpont alatt felvehetik velünk a kapcsolatot, és megoszthatják velünk észrevételeiket, gondolataikat.

Fogadják a bemutatkozó oldalakat a tájékoztatás első lépéseként, bízva abban, hogy hamarosan személyesen is találkozhatunk Püspökmolnáriban!

Viszontlátásra!

Rodler Csaba polgármester

Menetrendek

gysev logo
vasivolan

Névnap

2021. október 19. kedd
Nándor
07:15 17:56

Tomorrow will be
Vendel
name-day

A Szakkör

                                                                                                                                      szakkor banner 336x280 201028

PÜSPÖKMOLNÁRI MESEFALVA ÓVODA Közzétételi listája a 229/2012. (VIII. 28) Kormányrendelet 23 §-a alapján

1.Óvodapedagógusok száma
- 2 fő, ebből óvodavezető 1 fő

 

2. Végzettség szerint

- egyetemi végzettségű: 2fő

 

3. Dajka

- 1 fő, ebből dajkai szakképzettséggel rendelkezik: 1 fő

 

4. Konyhai alkalmazott

- 1 fő

 

A nevelési év 2020. szeptember 1. – 2021. augusztus 31-ig tart.

Nyári óvodai élet: 2020. június 1. – 2021. augusztus 31-ig tart.

 

Óvodai csoportok száma: 1

Óvodai férőhelyek száma: 30 fő

Csoport létszáma 2020. szeptember 1.-én: 23 fő

 

5. Az óvodai ellátás igénybevételével és a tankötelezettség kezdetével kapcsolatos szabályok:

 Az óvodában a 3. életévét betöltött gyermek vehető fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a 3. életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden a felvételi körzetben lakóhellyel illetve tartózkodási hellyel rendelkező 3 éves és annál idősebb gyermek felvételi kérelme teljesíthető.

 

Kötelező Óvodai nevelés:

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti, a nevelési év kezdőnapjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja

A beiratkozás, a felvételi eljárás rendje:

 - Az óvodai felvétel, átvétel a férőhelyek betöltéséig az egész év folyamán folyamatos, jelentkezés alapján történik.

 - A két és fél, illetve 3 éves gyermekek beiratkozásának időpontját a fenntartó állapítja meg.

 - Beiratkozáskor a szülő és a gyermek személyes megjelenése szükséges. Ekkor rögzítjük a gyermek adatait, melynek igazolására kérjük a    gyermek születési anyakönyvi kivonatát, a lakcímkártyát és a gyermek TAJ számát.

Módosultak az óvodával kapcsolatos előírások a köznevelési törvény 8. § (1)-(3) bekezdéseiben. Az óvoda feladatával kapcsolatban bekerült az (1) bekezdésbe, hogy az óvoda a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Mint tudjuk az óvoda addig az évig kötelező, amelynek augusztus 31. napján a gyermek hatodik életévét betölti, hiszen ettől az évtől kezdve válik tankötelessé. A 8. § (2) bekezdésében módosultak az óvodai ellátás kötelező igénybe vételével kapcsolatos szabályok. Az eddigiekben a jegyző (az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó) a szülő kérelmére és az óvodavezető valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betöltötte, felmentést adhatott a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete ezt indokolta. A szabályok annyiban módosultak, hogy már nem a gyermek ötödik, hanem a negyedik életévének betöltéséig mentesíthető az óvodába járás alól. A mentesítés lehetséges okai közül a gyermek képességeinek kibontakoztatását mint indokot törölte a módosított törvény. A módosult előírásokat 2019. július 26. napjától kell alkalmazni, de ebben a formában csupán 2019. december 31-ig hatályos.

2020. január 1-jétől a kérelmet már nem a jegyző számára kell benyújtani, és a benyújtás határnapja is meg van határozva. A szülő a tárgyév május 25. napjáig benyújtott kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

2020. január 1-jei hatállyal változásokat vezetett be a módosított köznevelési törvény azoknak a számára, akik a tanköteles kor elérését követően különféle okok miatt még egy évig az óvodában szeretnének maradni. Az eddigiekben a tanköteles kor elérését követően további egy évig az óvodában maradhattak azok a gyermekek, akiknek ezt az óvoda vezetője, a szakértői bizottság vagy az óvoda, iskola, szülő kezdeményezésére indított iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság ezt indokoltnak találta. A 2020. január 1-jét hatályba lépő új előírást a köznevelési törvény tartalmazza az alábbiak szerint:

Nkt. 45. § (2): …A szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. A szülő kérelmét az iskolakezdés évében január 15-éig nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, akkor csak szakértői bizottság rendelhető ki... Ha a szakértői bizottság a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben történő részvételét javasolja, a szülői kérelem benyújtására nincs szükség.

6. Ingyenes étkezés

 • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról jogszabály alapján:
 • 151. § (5) A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként kell biztosítani (a továbbiakban: ingyenes étkezés)
  • a)a óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha
  • aa)rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
  • ab)tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
  • ac)olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
  • ad)olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át, vagy
  • ae)nevelésbe vették;
  • (5b)Az ingyenes vagy kedvezményes étkezés jogosultsági feltételeinek fennállását a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint kell igazolni.
  • (6) A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.

7. Nyitvatartási rend

Napi nyitva tartás: hétfőtől-péntekig reggel 7:00-16:30-ig

Az óvoda június 1 – augusztus 31-ig nyári napirend szerint működik.

Az óvoda nyári lezárása a Szervezeti és Működési Szabályzatban leírtak szerint történik.

Az óvodai nevelés nélküli munkanapok a 20/2012. (VIII. 31) EMMI rendelet 3 § (5) (6) bekezdése szerint egy nevelési évben az 5 napot nem haladhatja meg. Ezeken a napokon a szülő igénye esetén ellátjuk a gyermekek felügyeletét. A nevelés nélküli munkanapokról legalább 7 nappal a zárva tartást megelőzően értesítjük a szülőket.

 

8. A munkaterv alapján a nevelési évben tervezett jelentősebb rendezvények

Részvétel a nagy csoportosokkal a falu szüreti felvonulásán

Mikulás-várás: 2020. december 4.

Karácsonyi ünnepély: 2020. december 12.

Farsangi karnevál: 2021. február 13.

Húsvét: 2021. március 31.

Anyák napi megemlékezés: 2021. április 30.

Évzáró, ballagás: 2021. május 28.

Gyereknap: 2021. május 28.

Juniális: 2021. június 4.

 

 Hitvallás: "Alattad a föld, feletted az ég, benned a létra" Weöres Sándor

 Weöres Sándor gondolataival az óvoda minden pedagógusa és dolgozója nevében köszöntöm Önöket! Azon munkálkodunk, hogy egy olyan óvodát biztosítsunk a gyermekeknek, ahol jól érzik magukat. Ahol sok játék és mese várja őket, élményekkel teli hétköznapokon tevékenykedhetnek, cselekvés, tapasztalás  útján ismerkedhetnek meg az őket körülvevő világgal. Olyan óvodát szeretnénk, ahová a szülők is bizalommal engedik gyermeküket. Hiszünk abban, hogy szülők és az óvoda együttműködve tudja nevelni a gyermekeket. Valljuk, hogy szeretettünkkel, szaktudásunkkal hiteles közvetítői vagyunk hivatásunknak.

 Bogdán Krisztina

 

 

 

 

HÁZIREND