This website uses cookies

A webhely cookie-k segítségével elemzi a forgalmat. A webhely használatával elfogadja a cookie-k használatát.
Statisztikák készítése céljából a felhasználási adatokhoz a Google is hozzáférhet.

Polgármesteri Köszöntő

Tisztelettel köszöntöm Önt Püspökmolnári község honlapján!

Oldalainkon hasznos információkat találhatnak községünk múltjáról és jelenéről, intézményeinkről, vállalkozóinkról.

A fotókat nézegetve megízlelhetik községünk hangulatát.

Az Elérhetőség menüpont alatt felvehetik velünk a kapcsolatot, és megoszthatják velünk észrevételeiket, gondolataikat.

Fogadják a bemutatkozó oldalakat a tájékoztatás első lépéseként, bízva abban, hogy hamarosan személyesen is találkozhatunk Püspökmolnáriban!

Viszontlátásra!

Rodler Csaba polgármester

Menetrendek

gysev logo
vasivolan

H I R D E T M É N Y E K

Névnap

2024. július 13. szombat
Jenő
05:04 20:48

Tomorrow will be
Örs, Stella
name-day

A Szakkör

                                                                                                                                      szakkor banner 336x280 201028

 

Püspökmolnári Mesefalva Óvoda közzétételi listája

 

Püspökmolnári Mesefalva Óvoda Házirendje

 

Püspökmolnári Mesefalva Óvoda Pedagógiai Programja

 

Püspökmolnári Mesefalva Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

 

Óvodai felvételi kérelem - letöltés

 

Szülői felügyeleti nyilatkozat - letöltés

 

ovicímer

 

 

 

HIRDETMÉNY:

ÓVODAI BEIRATKOZÁS a 2024/2025-ös nevelési évre

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8 § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése kimondja, hogy a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Ez a kötelezettség azokra a gyerekekre vonatkozik, akik 2021. szeptember 1-je előtt születtek, és még nem járnak óvodába. A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, Kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó óvodai felvételi igényt is be kell jelenteni.

Az Nkt. 49. § (1) bekezdése szerint az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetések óvodában lehet.  Az Nkt. 49. § (2) bekezdése értelmében a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. A szülők szabad intézményválasztási jogukat az óvodák esetében is gyakorolják a szabad férőhelyek függvényében.

Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre (Nkt. 49. § (2)). Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda) (Nkt. 49. § (3)). Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonálul használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el, és pénzbírsággal sújtható.

 

A beiratkozáshoz szükséges okiratok, dokumentumok:

  •  - a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok (személyi igazolvány vagy útlevél)
  •  - lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
  •  - a gyermek TAJ kártyája
  •  - a szülők személyazonosságát igazoló hatósági igazolványok (személyi igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély)
  •  - nem magyar állampolgár esetén az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat
  •  - egyéb, a gyermek egészségügyi állapotát és óvodaérettségét, sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentum (orvosi igazolás, szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat… stb.)


Beiratkozás helyszíne, időpontja:

 

 Püspökmolnári Mesefalva Óvoda

9776 Püspökmolnári Kossuth Lajos utca 31.

 

2024. április 25. (csütörtök) reggel 8 órától 16 óráig

 

 

Beiratkozási körzet:

 Püspökmolnári község

 

Kérjük a Szülőket, hogy a kitöltött és aláírt felvételi jelentkezési lapokat, valamint a szükséges dokumentumok másolatát a beiratkozásra hozzák magukkal!
Az óvodai felvételről az óvoda vezetője 2024. május 25-ig dönt, és erről írásban értesíti a szülőt.

Az óvodavezető felvételt elutasító határozatával szemben jogorvoslattal lehet élni, amelyet Püspökmolnári Község jegyzőjének címezve, de a döntést hozó óvoda elektronikus címére kell megküldeni a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül.

A beiratkozáshoz szükséges jelentkezési lap és nyilatkozat- szülői felügyeleti jogról letölthető a www.puspokmolnari.hu oldaláról. Amennyiben nincs a szülőnek lehetősége letölteni a jelentkezési lapot vagy a szülői felügyeletről szóló nyilatkozatot, akkor az óvodában munkanapokon 8-15 óra között személyesen is kérhető a nyomtatvány.

Az első óvodai foglalkozási nap, a nevelési év első napja: 2024. szeptember 1.

Ezen a napon kerülnek átvételre/felvételre az eddig bölcsődében elhelyezett és óvodába felvett gyermekek is.

Püspökmolnári 2024. 04. 04.

Frank Szimonetta
megbízott helyettes